Projekt: STOP ľahostajnosť ! Štart Opatrnosť!

stop-lahostajnosti

Projekt podporený Ministerstvom vnútra SR – Okresným úradom v Bratislave. Projekt bol zameraný na prevenciu a elimináciu kriminality marginalizovaných rómskych komunít a aktivity v oblasti scitlivovania a edukovanie pre prácu s rómskou mládežou. Obsahom projektu bola vzdelávacia činnosť, diskusie s odborníkmi a tvorivé aktivity.

Tento projekt sa realizoval z grantovej podpory Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Projekt sa fokusoval na oblasť spolupráce policajných preventistov a komunitných pracovníkov pri zlepšení objasňovania drobnej kriminality a násilia v rodinách v rómskych komunitách východného Slovenska.

Projekt nebol svojim obsahom úplne inovatívny. Problematika prevencie kriminality v rómskych osadách je v SR riešená prostredníctvom vytvorenia samostatnej organizačnej zložky v rámci Policajného zboru SR – tzv. rómskych špecialistov. Avšak dovtedajšie skúsenosti v práci s touto skupinou obyvateľstva nás viedli k tomu, aby sme realizovali projekt, ktorého inovatívnou zložkou bolo práve vytvorenie “neutrálneho priestoru” pre spoločnú prácu, komunikáciu a krízový manažment spolu s rómskou komunitou, policajnými zložkami, obecnými autoritami a pracovníkmi komunitných centier. Projekt takýmto spôsobom rozšíril preventívnu prácu policajtov – špecialistov aj na ďalšie skupiny: členov rómskych komunít, pracovníkov komunitných centier, rómsku mládež a pracovníkov samospráv. Projekt vychádzal z teórie, že celkovú zmenu postoja Rómov i majoritnej spoločnosti k práci polície je možné dosiahnúť iba tam, kde samotní aktéri pomoci túto zmenu chcú, (nielen potrebujú).

Súčasťou projektu bolo 12 pracovných stretnutí (odborníci na

marginalizované komunity, príslušníci silových zložiek – najmä Policajného zboru SR a pod.) za účelom scitlivovania pre oblasť práce s marginalizovanými rómskymi komunitami. Hlavnou aktivitou bola aktívna práca s cieľovou skupinou Rómov za účelom edukácie a formovania nových postojov k spolupráci s Policajným zborom SR. Išlo o diskusie, osobné svedectvá, tvorivé aktivity a komunitnú prácu. Projekt nadväzoval na aktivity a projekty, ktoré sa realizovali v minulosti v tejto problematike.

Boli vytvorené rovesnícke (tzv. peer) skupiny v 14 komunitách s ktorými sa aktívne pracovalo aj po skončení implementácie projektu.

Projekty v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2012, 2013, 2014 – Tvorivé dielne a tábor pre rómske deti

Projekty boli podporené Úradom vlády Slovenskej republiky. Išlo o viacročné projektové aktivity určené pre príslušníkov národnostných menšín (so zameraním na rómsku národnostnú menšinu), odborníkov pracujúcich s marginalizovanými rómskymi komunitami a žiakov. Cieľom projektov, ktoré na seba nadväzovali v chronologickom poradí bolo prispieť k rozvoju kultúry národnostných menšín (najmä rómskej), aktívnej práci s rómskou mládežou a pracovníkmi.

Obsahom projektu boli tzv peer tábory (zvyčajne 3 dňové) pre rómske deti- išlo o kultúrno-vzdelávací pobyt súčasťou ktorého boli tvorivé dielne, vzdelávacia činnosť, komunitné aktivity a diskusné panely pre rómske deti. Projekty sa stretli s mimoriadne pozitívnym ohlasom tak u detí, rodičov ako aj pedagógov škôl a odborníkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *