Projekt: Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk www.minedu.sk

Všetky dôležité verejné informácie o projekte získate jednoduchým kliknutím na link: verejné projektové údaje.

Zámerom projektu je podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov so zameraním na rozvoj tvorivosti, matematickej, čitateľskej a digitálnej gramotnosti a komunikačných zručnosti.

Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov prostredníctvom ponuky a realizácie inovatívnych programov vzdelávania pre žiakov škôl a pre pedagogických a odborných pracovníkov škôl pracujúcich s nimi.

Projekt má 2 základné cieľové skupiny:

  1. žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.
  2. pedagogickí a odborní zamestnanci podľa platného zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide najmä o pedagógov škôl, výchovných poradcov, asistentov učiteľa a pod..

Obsahom projektu je príprava, implementácia a vyhodnotenie inovatívneho programu vzdelávania, ktorý príslušníkom cieľových skupín pomôže v ich ďalšom profesionálnom rozvoji a štúdiu v oblasti tzv. kľúčových kompetencií. Vychádzame z dokumentu Rozvíjanie a hodnotenie kľúčových kompetencií v edukačnom procese z dielne Metodicko-poradenského centra. Udeje sa to dvoma spôsobmi: – žiaci základných a stredných škôl prejdú odbornými vzdelávacími aktivitami nášho projektu a získajú tak potrebné kľúčové kompetencie ako rozvoj tvorivosti, matematickej, čitateľskej a digitálnej gramotnosti a komunikačných zručnosti, ktoré zlepšia ich predpoklady na uplatnenie sa v ďalšom štúdiu a na trhu práce. Žiakov v budúcnosti odborne povedú a vyškolia zamestnanci organizácii (škôl) spolupracujúcich s touto cieľovou skupinou, ktorí sami prešli predošlým vzdelávaním v tejto oblasti prostredníctvom aktivít nášho projektu. Táto aktivita bude prinášať ovocie počas ale aj po ukončení implementácie projektu, nakoľko vyškolení odborní zamestnanci budú môcť odovzdávať znalosti a zručnosti získané prostredníctvom aktivít projektu aj v budúcnosti, pre ďalšie generácie žiakov základných a stredných škôl. Zvýši sa tým prínos projektu aj v budúcnosti, po skončení jeho implementácie. Výsledkom realizácie projektu budú motivovaní, komunikačne, tvorivo a digitálne zdatní jedinci schopní si aktívne hľadať a vytvárať nové a ďalšie príležitosti na uplatnenie na neustále sa meniacom trhu práce, príp. vo forme realizácie podnikateľskej činnosti. Zámerom projektu je tiež vytvoriť networking organizácii a jednotlivcov venujúcich sa vzdelávaniu žiakov, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s cieľom vytvorenia platformy na pravidelne stretávanie sa a výmenu informácii v tejto oblasti. Súčasťou projektu je príprava a realizácia okrúhlych stolov pre odbornú a laickú verejnosť zameraných na problematiku vzdelávania žiakov pre moderný trh práce.

Konkrétne ciele projektu naplnené realizáciou tohto projektu:

Vyškolenie 200 žiakov základných a stredných škôl

Vyškolenie 150 pedagógov a odborných pracovníkov škôl

Realizácia minimálne 10 vzdelávacích aktivít projektu

Projekt by sa mal začať implementovať od septembra 2021.

Uvítame akúkoľvek konštruktívnu a ciele napĺňajúcu spoluprácu na projekte. V prípade vášho záujmu o spoluprácu a participáciu na projekte, nás prosím kontaktujte.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *