Projekt: Mladí Rómovia proti kriminalite – efektívne proti kriminalite prostredníctvom práce rovesníckych skupín

mladi-romovia-proti-kriminalite

Projekt podporený Ministerstvom vnútra SR – Okresným úradom v Bratislave. Projekt bol zameraný na prevenciu a elimináciu kriminality marginalizovaných rómskych komunít a aktivity v oblasti scitlivovania a edukovanie pre prácu s rómskou mládežou. Obsahom projektu bola vzdelávacia činnosť, diskusie s odborníkmi a tvorivé aktivity.

Hlavný cieľ projektu:

  1. Zníženie kriminálneho správania sa rómskych detí a mládeže mimo rómskych komunít
  2. Prevencia a následne eliminácia možností obchodovania s ľuďmi z komunít

Stručný prehľad hlavných aktivít:

Aktivita 1: Vzdelávacie semináre pre vybraných terénnych sociálnych a komunitných pracovníkov, resp. terénnych aktivistov

Obsah aktivity: Realizácia 3 špecifických vzdelávacích tréningov pre vybraných účastníkov pod vedením kvalifikovaných lektorov a v spolupráci s miestnymi rómskymi policajnými špecialistami. Obsahom vzdelávacích tréningov bola predovšetkým problematika prevencie drobnej kriminality u rómskej mládeže ako aj špecifiká ohrozeniach manipulačnými technikami, ktoré majú za následok nútenú prostitúciu, resp. nútenú prácu v zahraničí. Vyškolení pracovníci získali znalosti prezentovať medzi rómskou mládežou prostredníctvom už

existujúceho a fungujúceho programu tzv. peer (rovesníckych) skupín. Táto aktivita je priamo žiadaná pracovníkmi z terénnu. Nakoľko počas predchádzajúceho obdobia boli spustené 2 veľké národné projekty (terénnej sociálnej práce a rozvoja komunitných centier) a ich pracovníci nás oslovili, že im chýbajú praktické skúsenosti i zručnosti v práci s touto komunitou, ktoré by boli orientované práve na tento druh problematiky.

Cieľová skupina: 15 vybraní terénni sociálni a terénni komunitní pracovníci, ktorí dlhodobo pracujú s rómskou mládežou

Forma: 3 x 1,5 dňové vzdelávacie semináre na tému prevencie drobnej kriminality s dôrazom na riziká spojené s nútenou prácou v zahraničí

Aktivita 2: Realizácia preventívnych aktivít s rómskou mládežou prostredníctvom práce v tzv. „PEER“ skupinách

Obsah aktivity: realizácia neformálneho vzdelávania skupín (prevažne) mladých rómskych ľudí – potenciálnych obetí obchodu s ľuďmi, v oblasti zlepšenia povedomia v tejto problematike a to formou overenej práce v rovesníckych skupinách tzv. peer skupín; ktoré budú vedené v predchádzajúcej aktivite vyškolenými vybranými 15 pracovníkmi; vytvorenie a stabilizácia tímu asistentov polície z radov aktívnych mladých Rómov, ktorí by do budúcna boli nápomocní pri identifikácii obetí obchodovania s ľuďmi; nastavenie informačnej siete medzi zástupcami polície a pracovníkmi komunitných centier

Forma: pravidelné stretnutia 2 x mesačne neformálneho vzdelávania (tzv. PEER skupín) vo vybraných lokalitách

Cieľová skupina: mladí Rómovia vo veku 14-20 rokov

Výstup:

a) udržiavanie úrovne prevencie medzi zraniteľnými skupinami mladých Rómov

b) štatistické spracovanie hlavných identifikátorov ohrozenia mladých Rómov – potenciálnych obetí obchodu s ľuďmi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *