O nás

Vznik: 02.04.2009

Poslanie, ciele a činnosť

1. Spoločnosť komunitných centier je organizácia s právnou a ekonomickou subjektivitou založená na základe platných zákonov Slovenskej republiky a zameraná na rozvoj občianskej spoločnosti, podporu školského, mimoškolského a celoživotného vzdelávania, posilnenie potenciálu ľudských zdrojov, prevenciu a elimináciu diskriminácie, poradenstvo, všestranný regionálny rozvoj a podporu európskych rozvojových programov a mechanizmov.

2. Poslaním združenia je napomáhať rozvoju ľudských zdrojov na individuálnej úrovni ako aj v komunitách a regiónoch, v oblastiach štátnej a verejnej správy, neziskovom a ziskovom sektore, a tiež prinášať a realizovať inovatívne projekty pre rozvoj jednotlivcov, komunít, municipalít a regiónov v najširšom slova zmysle.

3. Cieľové skupiny činností združenia:

a. občania SR, EÚ a iných krajín,

b. mladí ľudia, žiaci škôl, seniori

c. marginalizované, znevýhodnené a sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva, vrátane zdravotného znevýhodnenia a osôb ohrozených chudobou.

d. nezamestnaní ľudia a pracovníci ohrození stratou zamestnania,

e. zamestnanci s potrebou rozvoja zručností, znalostí a kompetencií,

f. zamestnanci v štátnom, verejnom, neziskovom a súkromnom sektore,

g. inštitúcie a organizácie štátneho, samosprávneho, verejného a neziskového sektora, firemný sektor, malí a strední podnikatelia, asociácie a združenia, zamestnávateľské zväzy a odbory,

h. iné skupiny, jednotlivci a komunity na základe rozhodnutia Správnej rady.

4. Cieľom združenia je prispievať k napĺňaniu poslania združenia v oblasti rozvoja ľudského kapitálu a regionálneho rozvoja v nasledujúcich tematických oblastiach:

a. rozvoj školského, mimoškolského, ďalšieho, celoživotného, voľnočasového a dištančného vzdelávania, rozvoj relevantného obsahu e-learningu, rozvoj aktivít, hodnotenia a kvality formálneho a neformálneho vzdelávania, tvorba inovatívnych a interaktívnych vzdelávacích programov všeobecného , odborného a špecifického zamerania, rozvoj kľúčových zručností, osobného vedenie a rozvoj, mentoring a koučing, odborná supervízia a pod.,

b. zvyšovanie zamestnanosti, rozvoj zamestnateľnosti a aktívne opatrenia v predchádzaní nezamestnanosti, vzdelávanie osôb s nízkou kvalifikáciou, vzdelávanie osôb s nedostatkom príležitostí a vzdelávanie iných znevýhodnených skupín,

c. projekty zamerané na menšiny, znevýhodnených občanov a sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva,

d. aktivity zamerané na mladých ľudí a aktivity organizované mladými ľuďmi, projekty zamerané  

na mládež s nedostatkom príležitostí a na talentovanú mládež,

e. projekty štátneho, verejného, neziskového a ziskového sektora,

f. regionálny rozvoj, strategické, analytické, plánovacie a realizačné činnosti v oblasti regionálneho rozvoja, tvorba rozvojových partnerstiev, tvorba partnerstiev verejného a súkromného sektora,

g. environmentálne projekty, vzdelávacie aktivity environmentálneho charakteru, environmentálna osveta a kampane, tvorba stratégií, koncepcií, analýz a realizácia projektov v oblasti životného prostredia,

h. analytická činnosť (tvorba analýz, prieskumov, koncepcií a štúdií a návrh realizácie stratégií a aktivít vyplývajúcich z týchto činností), vydavateľské a publikačné aktivity,

i. aktivity think-tanku, klubové aktivity, stretnutia, okrúhle stoly, diskusie a iné podujatia,

j. projekty zamerané na inováciu, rozvoj vedomostnej spoločnosti, vedy, výskumu a aktivity zamerané na rozvoj podnikania,

k. informačné, osvetové, propagačné a marketingové projekty, rozvoj a využívanie moderných info-komunikačných technológií,

l. projekty zamerané na rozvoj občianskej spoločnosti, informovanosti občanov, šírenie demokratických, občianskych a etických hodnôt a princípov,

m. odborné a voľnočasové aktivity, vzdelávanie, konzultácie a poradenstvo v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie.