Spoločnosť komunitných centier vznikla dňa 02.04.2009 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako prirodzené vyústenie spolupráce odborníkov a nadšencov pre oblasť vzdelávania, sociálnej práce s marginalizovanými skupinami obyvateľstva a prevencie diskriminácie a kriminality. Organizácia sa na Slovensku dlhodobo a systematicky venuje vzdelávaniu žiakov a príslušníkov pomáhajúcich profesii (pedagógovia, sociálni pracovníci, komunitní pracovníci a podobne). Členovia a pracovníci organizácie majú dlhoročné skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov (modernizácia vzdelávania, práca s mladými, práca s marginalizovanými skupinami – Rómovia a pod.), pričom v súčasnosti sa snažia o rozvoj programov zameraných na rozvoj zvýšenia úspešnosti žiakov, zamestnateľnosti a budovania kľúčových kompetencií žiakov a pedagógov škôl (vrátane tých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prípadne príslušníkov znevýhodnených skupín obyvateľstva). Ide najmä o rozvoj tvorivosti, matematickej, čitateľskej a digitálnej gramotnosti a sociálnych zručnosti, ktoré zlepšia ich predpoklady na uplatnenie sa v ďalšom štúdiu a na trhu práce.

Zrealizované projekty za posledné obdobie:

Program rovesníckych (peer) skupín v rómskych komunitách

Kultúra národnostných menšín – ročníky 2014, 2015, 2016, 2017

MLADÝ RÓMSKY LÍDER = Akčný-Zodpovedný-Informovaný

Realizovali sme aj mnoho iných zmysluplných projektov.